برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی

در برگزاری مجمع عمومی سالیانه آبان ماه1395 انتخابات هیات مدیره و بازرسان صورت گرفت که جناب آقای دکتر صوفی زاده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، طبقه 2 ، 3 و 4

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217573
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217095

info@pgpco.org