•  بازرسي جرثقيل و تجهيزات بالابر
  در  اين قسمت رعايت موارد ايمني ، تعيين ويژگيهاي طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي و بازرسيهاي دوره اي و روشهاي آزمون مربوط به جرثقيل ها مورد بررسي قرار مي گيرد كه عموماٌ اين ويژگيها مشترك مي باشند .
  بازرسي در مراحل ساخت و نصب و كاركرد و بازرسيهاي دوره اي در بردارنده مزاياي زير خواهد گرديد :
  -    خريدار در جريان كليه عمليات ساخت جرثقيل و پيشترفت مرحله به مرحله پروژه قرار مي گيرد .
  -    سازنده موظف به رعايت كليه ضوابط استاندارد و رفع عيوب مي گردد .
  -    علاوه بر كنترل كيفيت از جانب واحد كنترل كيفيت شركت سازنده ، كنترلي مضاف توسط شركت بازرسي فني صورت مي گيرد . اين كنترل ها ، شامل تست هاي مخرب و غير مخرب ، آناليبز مواد اوليه ، مطابقت اقدام وارداتي طبق SPEC و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي و مواردي از اين قبيل .
  -     در پايان اينكه انجام بازرسي در كليه مراحل باعث كاركرد ايمن و مطلوب جرثقيل و آرامش خاطر كاربر خواهد گرديد .

 

 •  عمليات بازرسي فني از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گيرد
  1- بازرسي فني حين ساخت
  در خصوص بازرسي حين ساخت موارد زير توسط بازرس يا بازرسين مستقر در شركت سازنده جرثقيل مورد بررسي قرار مي گيرد .
  2- بازرسي حين نصب و راه اندازي جرثقيل
  بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly   و قبل از قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي   BS 466 و  FEM و  CMAA صورت مي پذيرد .
  بازرسي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرسيهاي صورت گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد .
  3-  بازرسي هاي فني ادواري

 

معمولاً بازرسي از جرثقيل ها به صورت دوره هاي يك ساله مي باشد ، در صورتي كه جرثقيل تائيد باشد گواهينامه اي براي مدت يكسال صادر مي گردد و در صورتي كه عدم تاييد باشد در مواردي كه ايراد و اشكال جزئي باشد مدت دو يا سه ماه به كاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از مدت دو يا سه ماه صورت مي پذيرد و در صورت رفع ايرادات ، گواهينامه تاييد يك ساله صادر مي گردد .

 در مواردي كه ايراد و اشكال جرثقيل بيش از حد بوده و كاربري جرثقيل باعث بروز حادثه و ايجاد خسارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بايست سريعاٌ اقدام به جلوگيري از كاربري جرثقيل نموده و كاربري و بازرسي مجدد منوط به رفع ايرادات خواهد گرديد .

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org