-  بازرسي ظروف تحت فشار
ظروف با توجه به استاندارد هاي مربوطه به سه قسمت زير موجود مي باشند:
1.    ظروف بدون فشار
2.    ظروف کم فشار
3.    ظروف پرفشار

نکته: ظروف عبارتند از مخازن، بويلرها، کوره ها، برج ها مي باشند. که در اينجا فقط به توضيح بازرسي مخازن پرداخته مي شود.
بازرسي مخازن که اصلي ترين تجهيز بکار گرفته در صنعت مي باشد از مهم ترين و حساس ترين نوع بازرسي مي  باشد که به سه قسمت زير تقسيم مي شود:
4.    بازرسي قبل از ساخت
5.    بازرسي در حين ساخت
6.    بازرسي پس از ساخت

 

بازرسي قبل و در حين ساخت مخازن تحت فشار در انطباق با استاندارد ASME SEC VIII يا ساير استانداردهاي ملي يا معتبر بين المللي مربوطه انجام مي پذيرد و شامل مراحل زير است:
  -  بررسي اسناد و مدارك از جمله نقشه تاييد شده و اسناد رويه جوشكاري و تاييد صلاحيت جوشکاران WPS, PQR  و WPQ
  -  بازرسي مواد اوليه و قطعات مصرفي
  -  بازرسي هاي ابعادي
  -  گزارش بازرسي عيني سطوح و  لبه ها
  -  بازرسي چشمي مواضع جوشكاري شده
  -  آزمون راديوگرافي يا التراسونيك مواضع جوشكاري شده مطابق الزامات استاندارد مربوطه
  -  نظارت بر تست هيدرواستاتيك
  -  نظارت بر عمليات حرارتي در صورت نياز

بازرسي پس از ساخت براساس فشار کارکرد يا فشار طراحي انجام مي گردد. تست هيدرواستاتيک و پنوماتيک  پس از ساخت برروي بدنه، عدسي ها، نازل ها، لوله کشي، تجهيزات و متعلقات مخازن صورت مي پذيرد که در اين تست ها مقاومت اجزاي بالا در قسمت جوش و جنس در فشار تست بررسي مي گيرد.

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org