آزمون های غیر مخرب Advance NDT
-    PAUT & TOFD    
-    MFL 
-    ACOUSTIC EMISSION  
-    EDDY CURRENT TEST  
-    GUIDED WAVE  

-   ( Pulsed Eddy Current (PEC

-   ( Alternating Current Field Measurement (ACFM

 

بازرسی خوردگی و پوشش
-    ارزیابی خطوط لوله به روش های ECDA/ICDA     
-    بازرسی پوشش به روش های DCVG & ACVG    
-    بازرسی پوشش به روش PCM    
-    بازرسی و ارزیابی سیستم های حفاظت کاتدی     
-    ضخامت سنجی نقطه ای    
-    CORROSION MAPPING    

 

ASSET INTEGRITY MANAGEMENT (AIM)
-    FFS   
-    RBI     
-    CMMS     
-    آنالیز تخریب    
-    انتخاب مواد     

 

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org