کالا

- بازرسی قبل از حمل ( PSI )        بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری و مطابق دستورالعمل ها و الزامات سازمان ملی استاندارد 

- گواهینامه بازرسی ( COI )          صدور گواهینامه بازرسی در مبدا و مقصد 

- استاندارد های مورد قبول             استانداردهای قابل قبول سازمان ملی استاندارد ایران برای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مراجعه به : WWW.ISIRI.ORG

- آزمایشگاه های مورد قبول           * آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد در استانها

                                             * آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC17025

                                                 تائید شده توسط سازمانهای تائید صلاحیت کننده (AB)

  

 

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org