شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق

موضوع قرارداد

ارزیابی پوشش خارجی لوله و انشعابات خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت ایران منطقه جنوب شرق به طول مجموع 47 کیلومتر

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org