شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

موضوع قرارداد

بازرسی شخص ثالث ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org