شرکت گاز استان اردبیل

gaz ardebil

موضوع قرارداد

انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی از کالاهای گاز رسانی، اجرای پروژه ها، سیستم های حفاظت کاتدی، تأسیسات و خطوط در حال بهره برداری

انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org