شرکت گازخراسان رضوی

razavi

موضوع قرارداد

بازرسی فنی بر عملیات اجرایی پروژه های گاز رسانی و نصب تجهیزات و تأسیسات و کارگاههای عایق کاری و کنترل کیفی آنها طبق دستورالعمل ها

خدمات مشاوره در امور تفسیر و اسکن فیلم های رادیوگرافی در سطح استان خراسان رضوی

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org