مبین انرژی خلیج فارس

موضوع قرارداد

ارائه خدمات بازرسی فنی (پیاده سازی سیستم بازرسی مبتنی بر ریسک و مدیریت خوردگی RBI)

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org